Fotocredit:

Miljøpartiet De Grønne i Risør – Program 2015-19

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Sunne økologiske prinsipper og rettferdighet er ramma økonomien bør bevege seg innenfor. Større bruk av lokale ressurser er en forutsetning for å oppnå målet om bærekraftige lokalsamfunn.

6. august, 2015

 

1. INNLEDNING

Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig lokalpolitikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper:

Solidaritet med andre mennesker

Solidaritet med fremtidige generasjoner

Solidaritet med dyr og natur

 

Som grønne risørfolk erkjenner vi

 • at vi er avhengige av jordas livskraft, mangfold og skjønnhet, og at det er vårt ansvar å overlate alt dette i like god eller bedre stand til kommende generasjoner
 • at menneskers produksjon og forbruk, basert på det økonomiske vekst-dogmet og som overforbruker naturressurser uten hensyn til jordas bæreevne, fører til ekstrem utarming av miljøet og utrydding av arter
 • at urettferdighet, rasisme, fattigdom, kunnskapsløshet, korrupsjon, kriminalitet, vold, våpenbruk og kortsiktig profittjakt er årsak til omfattende menneskelig lidelse
 • at de industrialiserte landene gjennom sine handlinger for å nå økonomiske og politiske mål har bidratt til å forringe miljø og menneskeverd
 • at mange av verdens nasjoner og folk er fattige på grunn århundrers utbytting, og at dette har satt de rike landene i økologisk gjeld til dem som har blitt utbyttet
 • at miljø er uten grenser, lokalt, regionalt, nasjonalt eller globalt
 • at uten likestilling mellom mennesker, uavhengig av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, hudfarge eller etnisk bakgrunn kan ikke ekte demokrati oppnås
 • at minoriteter har rett til egen kultur og religion
 • at menneskeverdet er ukrenkelig

 

edennett

 2. OPPVEKST, UTDANNING OG MILJØ

Samfunnets viktigste oppgave er å sikre at barn og unge utvikler seg til skapende mennesker med selvtillit og selvinnsikt, og med forståelse og vilje til å ta ansvar for seg selv og sine omgivelser. Risørs barnehager og skoler skal stimuleres til å dyrke de enkelte barn og unge som egne, selvstendige individer med ulike behov og egenskaper.

Risør kommune arbeider godt med å tilrettelegge for en trygg og god oppvekst. Men verden er stadig i endring, og derfor mener MDG at Risør har behov for å styrke oppvekstvilkårene på flere områder.

Risør MDG vil

 • Økt fokus på kompetanseheving, gode internrutiner, tverrfaglig samarbeid og gode kunskapsbaserte forebyggende tiltak i etatene som jobber med barn og unge. Dette for at en så tidlig som mulig skal fange opp barn og unge i risikosonen.
 • Etablere et tverrfaglig prosjekt med formål å hjelpe familier ut av varig fattigdom.
 • Videreutvikle løpende opptak i barnehagene og utrede utvidede åpningstider.
 • Gi alle skolebarn et måltid hver dag, bestående av fortrinnsvis økologisk og kortreist mat, der barna deltar i matlaging og oppvask.
 • Etablere skolehageordning med dyrking av mat som kan inngå i skolemåltider og i undervisningen. Gjerne i samarbeid med lokale gårdsbruk.
 • Styrke elevenes valgmuligheter ved å etablere flere praktiske og kulturelle valgfag og tilrettelegge for utvidet teoretisk fordyping for enkeltelever eller grupper.
 • Styrke graden av kunst, drama og andre estetiske virkemidler i opplæringen.Alle innlærings-sanser skal ivaretaes igjennom øket vektlegging på praktisk og estestiske innlæringsmetoder  som vil kunne gi flere av elevene mulighet til optimal læring.
 • Etablere et forsøksprosjekt med leksefri skole.
 • Etablere et integreringsprogram i samarbeid med nabokommunene og nasjonale myndigheter, med særlig fokus på enslige, mindreårige flyktninger.
 • Etablere et levende ungdomshus i samarbeid med frivilligheten som inneholder øvingsfasiliteter for musikk, teater og e-sport.
 • Åpne skoleanleggene for aktiv bruk utenfor skoletiden.
 • Opprette utlånsordning for fritidsutstyr til barn og voksne (ski,skøyter, etc.)
 • Utvikle et pilotprosjekt hvor barn og unge bidrar til å forme Risørs fremtidige, digitale hverdag.
 • Styrke barn og unges medbestemmelse i lokalsamfunnet ved å etablere Ungdommens kommunestyre og bidra til at 16-åringer får stemmerett ved valg.

 

3. KOMMUNEN OG MILJØET

Hva betyr Risør i verden?

Risør kan virke som en liten hvit flekk på jorden og en dråpe i det store verdenshavet. Samtidig er det er summen av små samfunn som utgjør den store verdenen, og alle dråpene som skaper havet. Derfor er utgangspunktet for Miljøpartiet De Grønne i Risør at vår kommune er like viktig som hvilket som helst annet samfunn, med de samme mulighetene til å påvirke verden som alle andre. Hvordan vi forvalter våre ressurser har ikke bare betydning for oss som er heldige å bo i en sørlandsidyll, men for hele kloden.

Risør MDG vil prioritere

 • Gjøre områder i Risør kommunes eie til ekspremintelle utviklingsområder for folks muligheter til bærekraftige liv og virke for seg og sine. Hurdal og Gran kommuner utvikler strategier sammen for å legge tilrette for utvikling av økosamfunn. De Grønne i Risør vil sondere muligheter med disse kommunene og søke å inngå i dette samarbeidet.
 • Plusshusstandard på alle nybygg i kommunal regi.
 • Grønt flagg miljøsertifisering ved alle skoler og barnehager i kommunen.
 • Opprette stilling som miljørådgiver i kommunen som utgangspunkt for etablering av ny seksjon/plangruppe for utvikling og miljø.
 • Opprette stilling for ruskonsulent i kommunen.
 • Sikre at Holmenutbyggingen får et variert arkitektonisk uttrykk som harmonerer med byens vernede bebyggelse, og at prosjektet resulterer i en bærekraftig levende ny bydel hele året, med arbeidsplasser, kystkultur og bystrand. Utrede mulighetene for at kommunen kan gå inn som strategisk aktør og deleier i prosjektet for å kunne ivareta langsiktige samfunnsmessige og miljømessige sider av saken.
 • Opprettholde boplikten så lenge skatteinntekter er knyttet opp mot dette.
 • Innføre kjøttfri dag i alle kommunens kantiner. Innføre innkjøpsavtaler for lokalproduserte matvarer i alle kommunale institusjoner og kantiner, så fremt det er mulig
 • Innlede interkommunalt samarbeid for å utrede mulige felles strategier for å demme opp for eldrebølgen.
 • Bidra til etableringen av møteplasser for samfunnsnyttige og miljøvennlige aktiviteter på tvers av generasjoner, som gjenbruksbutikker, utstyrsbibliotek, byttemarkeder, reparasjonsverksteder og gjenbruksstasjoner.
 • Premiere ”beste grønne tiltak” i kommunen
 • Forby bruk av engangsgriller i parker og friområder, til fordel for flere permanente fellesgriller
 • Beplante parker, rundkjøringer og grøntarealer med bie- og humlevennlige planter, samt matnyttige busker og trær
 • Legge til rette for lokale deleordninger, som bilkollektiver, felles hageredskaper, arbeidsfellesskap og andre ressursbesparende tiltak.
 • Gjennomføre flere politiske folkemøter og styrke åpenhet og brukermedvirkning i lokale planprosesser
 • Jobbe for at parker, plasser, torg og andre offentlige fellesarealer skal være tilgjengelig for folk flest uten at man trenger å bruke penger
 • Styrke varsleres rettigheter.
 • At alle kommunale dokumenter skal være kjønnsnøytrale og ikke-heteronormative
 • Tilrettelegge for det uorganiserte friluftslivet som sykkel, jogging, badeplasser , og tur i skjæra og marka.

nicestuff

4. KUNST, KULTUR, REISELIV OG MILJØ

Kulturlivet er et grunnleggende element i samfunnslivet, som kan avspeile, problematisere og berike samfunnets fortid, samtid og framtid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For å støtte et aktivt kulturliv kreves en kulturpolitikk som åpner opp for mangfold og ulikhet. Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for et kulturliv og en kulturpolitikk med aksept og rom for ulikhetene som eksisterer i et moderne samfunn.

 

Risør MDG vil

 • Utvikle egne strategier og planer knyttet til kultur, miljø og estetikk for våre viktigste kommunesentra, Risør sentrum, Søndeled og Hope, i samarbeid med lokale og andre, relevante aktører.
 • Styrke og fornye kommunens utsmykningskomite. Gi byens parker, plasser og grøntarealer et kvalitetsløft gjennom øremerkede bevilgninger.
 • Etablere plan for gatekunst.
 • Etablere støtteordning for vernede og fredede bygninger og den gamle trehusbebyggelsen.
 • Restaurere og henge opp den store gamle og grønne «Hukken-klokka» som i dag ligger henslengt på et lager.
 • Utrede mulig byforskjønnels- og kulturmiljøprosjekt i området rundt Hukken, Tollboden og den gamle bensinstasjonen i Strandgata. Risør kan trenge mer torg til basar for gjenbruks- og byttebutikk, kortreist mat, håndverk, gratismøteplasser, museale tilbud, turistinformasjon med mer.
 • Bedre samarbeidet mellom kommune og frivillige organisasjoner.
 • Legge til rette for vekst innen kultur og reiseliv på Hope, Søndeled og Gjernes
 • Utrede reetablering av Risør museum. Vi ønsker å reversere sentraliseringen av kommunens museale ressurser og muligheter.
 • Opprette flere kunstnerhus og rimelige atelierer, fellesverksteder, øvingsrom og lydstudioer samt utrede mulighenen for å delta i program for «Artists in residence,» der ledig huskapasitet tilbys besøkende kunstnere i skulder- og lavsesong.
 • Risør som turistby og opplevelsesdestinasjon kan styrkes gjennom opprettelse av badebåter og opplevelsestilbud i skjæra. Da en rent kommersiell løsning til nå ikke har vært mulig å få på plass, bør det her tenkes nytt og alternativt, der utviklingen av slike tilbud ses i sammenheng med andre politikkområder som sysselsetting og habilitering.
 • Hente www.risor.no tilbake til Risør fra Visit Sørlandet i Kristiansand. Denne type kompetanse bør utvikles og ikke outsources fra kommunen.
 • Etablere et nasjonalt pilotprosjekt for å fjerne alle unødige skilt i Risør sentrum.
 • Etablere et pilotprosjekt for å fjerne alle unødige stolper/master i Risør sentrum.
 • Revitalisere og utvikle Risør torg som samlings- og flerbruksarena.
 • Styrke stipendordningene for unge, lokale talenter innenfor kunst, kultur, idrett og vitenskap.
 • Revurdere den årlige kunststipendordningen, med tanke på å utvikle attraktive atlier- og arbeidsfasiliteter for flere kunstnere innenfor ulike sjangre.
 • Utvikle en strategi for å utnytte Risørs potensial som helårs musikkby (jmf. Risør Kammemusikkfest mfl.) – herunder muligheten for å gjøre Risør attraktiv for mesterklasser, biennaler og innspillinger. I et reiselivsperspektiv er det av stor betydning, ikke bare å jobbe med hoved- og skuldersesongene,  men også å satse på større evenementer i absolutt lavsesong som kan ha stor betydning, som slår positivt tilbake også på hovedsesongen. «Jul i den hvite by» kan f.eks. bli styrket gjennom en barokkmusikkfest i juleuka i samarbeid med Kammermusikkfestivalen.
 • Etablere tett samarbeid med Mølla Studio i Gjerstad (og/eller andre) med tanke på både egne musikktalenter og gjestende kunstnere/musikere.
 • Bidra til å videreutvikle masterstudiet i design initiert av Beyond Risør og UIA.
 • Utvikle en ny strategi for Folkeparken i skjærgården, mht merkevarebygging og etablering av nye, tilrettelagte opplevelses- og fritidsarenaer. Herunder stimulere til større bruk av Stangholmen (konsert/film mv.).
 • Etablere båtruter i Folkeparken og i fjordene. Da det tidligere har vist seg at en kommersiell løsning, med kommunale subsidier ikke har funnet sin løsning, kan muligens dette best realiseres om vi ser utfordringen i et større samfunnsperspektiv. Vi ser for oss at kommunen tar initiativ til å etablere en ny arbeidsmarkedsbedrift som utvikler og habiliterer til grønne og kulturbaserte næringer. Båttilbudet bør også settes i sammenheng med div. opplevelsestilbud i skjæra, som for eksempel et nytt naturistområde oa. opplevelsestilbud som kan øke passasjergrunnlaget.
 • Etablere et eget historisk, løpende formidlingsprosjekt knyttet til byjubileet i 2023, med vekt på konsertvirksomhet/teaterforestillinger/foredrag/debatter osv, som markedsføres under samme paraply.
 • Utvikle en ny, museal strategi og plan for kommunen.
 • Etablere et bevaringsprosjekt for «Mahognibanken» (DnBs tidligere lokaler).
 • Kjøpe Frelsesarmeens gamle lokaler i Øvregata og etablere et «kulturelt kapell»

baat

 

5. GRØNN ØKONOMI, NÆRING OG MILJØ

Vi er en del av et sårbart økosystem som utgjør eksistensgrunnlaget for alt liv. Vi må derfor skape en grønn økonomi som lar økologiske og sosiale hensyn sette rammen rundt kommersielle interesser.

Å ta vare på naturens mangfold er en forutsetning for å sikre gode livsbetingelser for mennesker og andre arter. Grønn politikk handler om å ta konsekvensene av denne erkjennelsen. Dagens økonomi bygger på forholdet mellom produksjon og forbruk, drevet av ønske om materialistisk velstand. Vi ønsker en systemendring der menneskets grunnleggende behov og generell livskvalitet er utgangspunkt for økonomien.

 

Hva er vekst?

Risør har i sin gjeldende kommuneplan som hovedmålsetting: «Vi skal vokse!».

For MDG betyr «vekst» å forvalte og utnytte de ressursene vi har på en skånsom måte, som samtidig beriker og skaper intellektuell, kulturell og sosial oppblomstring. Megatrendene i samfunnet forteller oss at folk ønsker å benytte seg mer av lokale tilbud og ressurser. Vi ser også at det er en gryende interesse for lokal produksjon. For første gang på mange år har landbruket i vår nabokommune Gjerstad opplevd nyetableringer. Virkelig vekst handler ikke om forbruk, men om kreativitet og livskvalitet.

Risør MDG vil prioritere

 • Utvikle egne næringsstrategier for våre kommunesentra, Risør sentrum, Hope og Søndeled i samarbeid med lokalbefolkningen og relevante næringsaktører.
 • Analysere veksten på Søndeled og Hope, og vurdere sterkere satsing på boligbygging i og ved disse sentrene.
 • Etablere offensiv dialog med eieren av den gamle tremassefabrikken på Søndeled med tanke på utviklingsmuligheter og kommunalt samarbeid og investeringer.
 • Utvikle en særskilt strategi og plan for utvikling av Skjæret (Tollboden) i Risør sentrum og områdene rundt, herunder den tidligere bensinstasjonen som er i privat eie.
 • Utvikle en ny strategi og plan for markedsføring av Risør Næringspark (Moland Øst og Vest), og styrke samarbeidet med de tilstøtende næringsområdene som eies av nabokommunene.
 • Gi særskilt støtte til nyetablerere / gründere som satser på grønn næring, økonomi og teknologi.
 • Utvikle en strategi i samarbeid med våre nabokommuner for å stimulere og tilrettelegge for lokal matproduksjon (råvarer og foredlede produkter).
 • Identifisere eiendommer eller områder som er egnet for småbruk/landbruk med tanke på markedsføring av Risør overfor moderne mennesker som ønsker å drive selvdyrking og/eller salg av landbruksprodukter.
 • Bidra til at Fiskemottaket styrker sin posisjon, og jobbe for at mottaket kan levere råvarer direkte til lokale salgsledd, som butikker og restauranter, uten å måtte gå via grossist utenfor distriktet.
 • Sette Fiskemottaket i sammenheng med lokal rekruttering til miljøvern, bærekraftig aquakultur, fiske og fangst.
 • Stimulere unge til å gå inn i fiskerinæringen, og gi støtte til fiskerivirksomhet som vil ta inn lærlinger.
 • Vurdere potensialet for utvikling av Risør Akvarium og Hummerreservatet, med tanke på å transformere Folkeparken i skjæra til en  mer omfattende Havpark – med større vekt på vern, opplevelser og registrering i samarbeid med havforskningen.
 • Utrede etablering av ny grønn arbeidsmarkedsbedrift i kommunen, som kombinerer kompetansebygging med utprøving og utvikling av grønne og kulturbaserte næringer, miljøtiltak og livsstil.
 • Vurdere potensialet for sjønær grønn bebyggelse både for fritidsboliger og boligeiendommer i fjordene våre, herunder vurdere fremtidsmulighetene for kommunens største øy, Barmen.
 • Vurdere eierposten i Agder Energi med tanke på aksjesalg og reinvestering lokalt.
 • Alle nybygg, private og offentlige, skal være energinøytrale, eller energiproduserende, eller i henhold til andre økoarkitekturelle kriterier.
 • Etablere samarbeid med andre reiselivsdestinasjoner i regionen med tanke på innholdsutvikling.
 • Analysere kommunes fritidsbebyggelse, herunder vurdere strukturen på bebyggelsen, geografisk lokalisering, spredt bebyggelse versus samlede byggefelt, og markedstrender og fremtidsutsikter.
 • Utvikle et tett samarbeid med Kragerø og Tvedestrand kommuner, knyttet til utvikling av Gjernes, Portør, Risør og Lyngør som reiselivsdestinasjoner.
 • Revurdere lokaliseringen av dagens bobilcamp i Risør, med tanke på å kunne tilby mer egnede og avskjermede områder, både sentrumsnært og landlig.
 • Forberede en ny dialog med eierne av Flisvika og Holmen om fremtiden for utbyggingstomtene – i fall markedet nok en gang reagerer negativt på de skisserte prosjektene.
 • Avvente planene om etablering av steinmoler i Risør sentrum i påvente av miljø- og markedsanalyser.

traer

6. HELSE, OMSORG OG MILJØ

De Grønne ser helsepolitikken i sammenheng med andre politikkområder. Det er viktig å legge vekt på å fremme god helse og forebygge sykdom også ved å redusere forurensning, fremme sunn mat og legge til rette for daglig mosjon.

Pasienten i sentrum

De Grønne går inn for å legge ned de regionale helseforetakene og avvikle stykkprisfinansieringen. Vi mener det enkelte sykehus må få større frihet til å sikre kortere ventetider og bedre pasientbehandling. Vi vil sette pasienter og brukere av helsetjenester i sentrum, sikre god medisinsk behandling, habilitering og rehabilitering, og gi dem bedre kunnskap om mestring av egen sykdom.

Forebygging

De Grønne vil satse på forebygging av psykiske lidelser og rusproblemer, samt arbeide for å gi disse pasientgruppene gode tilbud på en ikke-stigmatiserende måte. Vi vil styrke tilbudet om støttetiltak til pårørende, særlig barn og unge. Vi ønsker et tillitsfullt samarbeid mellom pasienter, leger, helseinstitusjoner, pårørende og pasientorganisasjoner.

Et arbeidsliv for alle

De Grønne mener det er viktig at pasienter både i det somatiske og det psykiske helsevernet blir møtt med en helhetlig tilnærming, der kropp, sinn og livssituasjon ses i sammenheng.

Alle, uansett funksjonsevne og arbeidskapasitet, må ses på som likeverdige bidragsytere til samfunnet. Vi vil legge til rette for at de med redusert arbeidsevne kan få jobbe med tilpasset, meningsfullt arbeid.

Mange vil leve en seniortilværelse i 20-30 år, eller mer med god helse og god økonomi. Det skal ikke legges hindringer i veien for at pensjonister deltar aktivt i samfunnet og slik bidrar til mangfold og velferd. Mange eldre har store ressurser som det må tilrettelegges for at de får brukt. En utfordring er at mange eldre lider under mangel på sosial omgang. Besøks- og støttekontaktordninger må utvikles til å bli en ordinær del av eldreomsorgen. Mange friske eldre oa. utenfor ordinært arbeidsliv kan gjøre godt helsearbeid på denne måten.

Frivillighet og kultur i eldretjenesten

Risør har en godt fungerende hjemmetjeneste og et flott bo- og omsorgssenter til kommunens eldste innbyggere. Når helsa setter en stopper for mulighetene til å fortsette det sosiale livet og delta på kulturaktiviteter, stilles det krav til den kommunale omsorgstjenesten om også å ivareta sosiale, kulturelle og åndelige behov. Mange frivillige er i dag involvert som frokostverter, i besøkstjeneste og med ulike mosjons- og kulturaktiviteter. De gir en uvurderlig innsats.

Risør vil få en betydelig økning av eldre, 80+. Godt organisert frivillighet vil være helt avgjørende for om vi skal kunne tilby en verdig eldreomsorg også i framtida. All erfaring fra andre kommuner sier at dette arbeidet må settes i system og hjemles i stillinger ved bo- og omsorgssenteret. Risør kommunes omsorgsstjeneste trenger en kulturarbeider og frivilligkoordinator.

Risør MDG vil

 • Interkommunale døgnbemannede boliger for akutt psykisk helse
 • Bidra til at sosialetaten styrker graden av løsningsorientering og imøtekommenhet
 • Gi de som mottar økonomisk sosialhjelp fribillett til lokal/regional kollektivtransport
 • Utvikle og støtte lavterskeltilbud i bydelene mot ensomhet og psykiske lidelser
 • Støtte organisasjoner som arbeider med marginaliserte grupper og for større mangfold i samfunnet
 • Opprette stilling for kulturarbeider / frivilligkoordinator i eldretjenesten
 • Utrede muligheter for større integrasjon mellom eldreboliger, sykehjem og barnehager
 • Styrke brukermedvirkning i kommunen. Brukerne opplever hvordan tjenestene fungerer i praksis og kan ofte komme med gode forslag til forbedringer. Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenestene for å kunne yte best mulig hjelp. Brukermedvirkning bidrar til kvalitet på tjenestene og gir brukeren økt innflytelse på egen livskvalitet.

_DSC8852

7. EN AKTIV SAMFERDSELSPOLITIKK

Et overordnet mål i samferdselspolitikken er å redusere transportbehovet mest mulig, at andelen gående, syklende og kollektivreisende skal være høyest mulig, og at alle transportformer har minst mulig utslipp. Dette krever en god arealpolitikk med fortetning langs transportkorridorer og kollektivknutepunkt, utbygging av gang- og sykkelveier, styrking av kollektivtilbudet og satsing på fornybare energibærere som drivkraft. Miljøpartiet De Grønnes mål er at det alltid skal være lettere å sykle enn å ta bilen for å gjennomføre dagens gjøremål.

Risørs samferdselspolitikk er preget av fortsatt prioritering av privatbilisme, og svært begrensede kollektive alternativer. Miljøpartiet De Grønne vil ha en klar prioritering av myke trafikanter, syklister og kollektivreisende på bekostning av biltrafikk. En slik tilnærming vil gi helsegevinster med transport som fysisk aktivitet, redusere helseplager som støy, vibrasjoner, luft og vannforurensning, samtidig som en slik tilnærming vil kunne gi byen et betydelig estetisk løft.

Sommerbyen Risør er ikke bare idyll. Sommeren preges også av støyende og stinkende biltrafikk. Når nye bydeler snart vokser opp i Flisvika og på Holmen vil dette allerede betydelige problemet øke dramatisk om vi ikke adresserer dette problemet nå.

ror

Miljøpartiet De Grønne vil

 • Sette i gang en helhjertet utredning for å finne gode løsninger for å gjøre Risørs bykjerne tilnærmet bilfri innen 2020.
 • Innføre forsøksordning med bilfrie miljøgater i Havnegata og Strandgata, i sommersesongen og i desember.
 • Etablere 30-sone i hele Risør sentrum (fra Frydendal kirke)
 • Utrede alternativer til parkering i fjell under Urheia
 • Innføre reklamefri bysykkelordning som også omfatter el-sykler og fraktsykler
 • Realisere gang/sykkelvei  Frydendal – Vinterkjær
 • Realisere korrosponderende bussforbindelse til Gjerstad togstasjon og arbeide for realisering av en kraftig utbygging av kollektivtrafikken i hele regionen, slik at offentlig transport blir et attraktivt og reelt alternativ til bil
 • At hensynet til myke trafikanter alltid prioriteres i byutviklingsprosjekter, med spesielt fokus på barn og unge, eldre og bevegelseshemmede
 • Realisere el-drevet kollektiv- og opplevelsestilbud i tillegg til MF Øysang, som gir allmenheten tilgang til Risørs vakre skjærgård
 • Rutebåtutredning: Tvedestrand – Lyngør – Risør – Sønderled – Portør – Kragerø

cat

AVSLUTNING

Vi i Miljøpartiet De Grønne i Risør erkjenner at vi er grønnskollinger – et nytt og uerfarent parti, og at vi ikke innehar komplette løsninger på alle utfordringene vi står overfor. Vi inntar en ydmyk og lyttende holdning overfor de andre partiene, byråkratene, fagkompetansene og sivilsamfunnet, og også den internasjonale miljø-, freds- og solidaritetsbevegelsen. Vi søker en lokalpolitikk som stadig kan utvikles i møte med ny innsikt og forståelse. Og vi trenger flere entusiaster i Risørs grønne bevegelse!