Fotocredit:

Forsvar for boplikten

26. august, 2015

Boplikten raserer Risør sentrum?

I Aust-Agder Blad 29.07.2015 påstås det fra Risør Høyre at boplikten har bidratt til forfall i Risørs boligmasse gjennom de siste 36 år. Men ville situasjonen vært noe bedre uten boplikt?

Etter mitt syn fremmer Risør Høyre med dette en heller tynn argumentasjon for å fjerne boplikten. (Handler det egentlig om enkelte huseieres ønske om styrke kapitaliseringen av egne eiendommer?)

Som fagmann konstaterer jeg at det slett ikke står spesielt dårlig til med boligmassen i og rundt sentrum. Tvert i mot synes jeg at det er blitt betraktelig bedre gjennom de siste 20 år. Vi ser at de som eier hus i Risør ønsker å ta vare på de flotte bygningene og at de pusser opp som aldri før. Grunnen til dette er nok ikke bare boplikten i seg selv, men også i stor grad gunstige boligpriser, greie inntekter og lav rente over tid.

Miljøpartiet i Risør er for opprettholdelse av boplikten så lenge den er knyttet opp mot skatteinngangen til kommunen. Dette for å sikre inntekter til å opprettholde og videreføre gode tjenestetilbud til kommunens inbyggere.

Som alle lovverk har konsesjonsloven svakheter som aldri vil være noen garanti for å sikre helårsbosetting i kommunen, og det kan være på tide med en gjennomgang og modernisering av lovverket fra 1974.

En annen viktig debatt knyttet til boplikten er at vi som innbyggere og politikere i Risør må ta et standpunkt til hva vi er eller ønsker å være; hva er identiteten vår, og hva skal den være i fremtiden? En helårskommune med fastboende, en feriekommune med sporadisk bosetting utenom feriesesongen, eller kanskje noe midt i mellom?

Jeg mener en blanding slik som det nå ligger an, der det er tilrettelagt for rundt 200 ferieleiligheter på Holmen og i Flisvika, og flere regulerte hyttetomter i kombinasjon med boplikt i resten av kommunen, dekker de fleste behov.

Synes forresten det er spennende at Risør Venstre ikke har tatt endelig standpunkt i bopliktsaken. Vi tar gjerne en prat!

Rune Hansen
4. kandidat Risør MDG